पेट्रोल संपले तर निबंध petrol sample tar marathi nibandh

पेट्रोल संपले तर कल्पनाप्रधान निबंध पेट्रोल हे एक इंधन म्हणून आहे या इंधनाचे आपल्याला जीवनाला पाण्याचा आवश्यक आणि अविभाज्य घटक आहे महत्त्वाचा आहे तितकच पेट्रोल ही प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये गाडी चालवण्यासाठी महत्त्वाचा घटक इंधन म्हणून आहे आणि याच इंधनाचे साठे पूर्व संपुष्टात येऊन जर संपले तर एक दिवस पेट्रोल नाहीसे.

होऊन इंधन संपले जाईल असे आशा व्यक्त होत आहे त्यामुळे इंधन संपले तर काय होईल आणि पेट्रोल संपले तर काय होईल हे आपण पाहणार आहोत.

पेट्रोल संपले तर –

पेट्रोल हॅक इंधन आहे आणि या इंधनाचे साठे आहेत त्याच्यावर ती प्रक्रिया करून ते कच्च्या मालात रूपांतर केला जातो याचे साठी साठी खूप मोठ्या प्रमाणावर ती अनेक वापराचं प्रमाण वाढलं होतं त्यांचं प्रमाण वाढत नाही पण इंधन साठी वाढलेले आहेत त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती इंधन संपन्न हे काळाची गरज आहे

इंधन वाढ होत नाही आणि इंधनामध्ये वाढ होत नाही. इंधन दर संपलं तर खूप मोठ्या प्रमाणावर तिचे वाहन चालवण्याचा गरजेच्या साठी वाहन प्रत्येक जणच वापरत असतो त्या वाहनांमध्ये इंधन असला तर ते चालतं आणि यामुळे आपण इंधनाच्या बाबतीत सर मागे राहिलो तर हे वाहन वाहन चालवले

तर इंधन असणे गरजेचे आहे आणि इंधन असेल तर वाहन चालणार नाही त्यामुळे प्रत्येकाचा वेळ हा वाचणार नाही वेळ वाचला नाही तर पैसा मिळवण्यासाठी जो माणसाकडे वेळ आहे तो वेळ कधीही मोठ्या प्रमाणावर ती खर्च केला जाईल आणि याच प्रमाणे इंधनावर होणारा खर्चही मोठ्या प्रमाणावर होते आहे तो खर्च वाचत राहिल.

इंधन संपले तर

इंधन संपले तर मानवाचे आरोग्य दृष्टीनेही ते आरोग्य सुधारले जाईल त्यामुळे सृष्टीचा परिवहन दृष्टीने आपण मोठ्या प्रमाणावर ती पर्यावरणाचा आरोग्य शब्द सुधारला जाईल तसे त्याच प्रमाणे जीवसृष्टी ही जीवसृष्टी मध्ये होणारा वातावरणीय बदल आहे ते वातावरण या बदलांमध्ये होणारा बदल सृष्टीच्या दृष्टीने पर्यावरणाच्या दृष्टीने कोणत्या चांगला राहील आणि सृष्टी पर्यावरण पूरक राहून सृष्टीला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आनंद वातावरण तयार होईल.

सृष्टीमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर ते यांचे जनुकीय बदल असतात ते वातावरणातील विविध घटक मिळतात आणि त्यामुळेच दिवस सुट्टी वरती बदल होत राहतो हे इंधनामध्ये विविध घटक असतात ते घटक पशुपक्षी प्राणी जलचर प्राणी असतात त्याचा विचार प्राण्यांवर ती सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ठेवत असतं आणि मानवाच्या आरोग्यावर ती सुद्धा या इंधनाचा मोठा विपरीत परिणाम होत असतो

विविध आजारांना धोक्यांना मानवाला बळी पडावं लागतं आणि त्यावर ती होणार आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य आहे ते मानवत व्यवस्थित राहून आपण आर्थिक दृष्टीने खर्च होतो तो खर्च वाचला जाईल मानवाचा आरोग्य व्यवस्थित राहिलं की जाईल.

पेट्रोल संपले तर

पेट्रोलचा वापर हे मोठ्या प्रमाणावर ती गाडी चालवण्यासाठी इंजिनच्या माध्यमातून होत असतो आणि हेच आपल्या विविध गाडीचा होण्यासाठी असतील माणसांची ज्ञान करण्यासाठी असतील असे विविध गाडीचा वापर आपण आपल्या वैयक्तिक कामासाठी करत असतो आणि हेच काम आपण योग्य वेळेला वेळेच्या माध्यमातून आपण योग्य टाइमिंग ला काम करत असतो

हेच इंधन संपले तर कामे कोणतीही वेळेवर टाईमिंगवर होणार नाही त्यासाठी वेळ जाईल आणि वेळ गेला तर माणसाची उत्पन्नाचे साधन कमी होतील उत्पन्नाचे साधन कमी झाले तर वाढत्या महागाईला उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे आर्थिक स्त्रोत वाढणे गरजेचे आहे

हेच दृष्टीने महत्त्वाचा राहील आर्थिक स्रोत सर वाटले नाही तर मानवाला जगण्यासाठी खूप अथक प्रयत्न करावे लागतील आणि याच दृष्टीकोनातून आपण मोठ्या प्रमाणावर इंधन दरवाढ असेल

तसे जेवणाच्या माध्यमातून शेतात जीवसृष्टीला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आपण जगणं गरजेच आहे आणि जीवसृष्टीच्या आपल्या या जा गरजेच्या वस्तू आहेत त्या गरजेच्या वस्तू आपण मोठ्या प्रमाणावर ती व्यवस्थित ठेवून पण गरजेचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top