एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ marathi ambiguous words

एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ marathi ambiguous words

डाव – कारस्थान ,कपट ,खेळी

Table of Contents

तट – किनारा ,कडा,किल्ल्याची भिंत

तळी – तळाला,तलाव,ताम्हण

तीर – काठ ,बाण

नाद – छंद ,आवाज

नाव – होडी ,काशाचेही नाव

पय – पाणी दूध

पर – परका पीस

पक्ष – वादातील बाजू पंख ,पंधरवडा,राजकीय संघटना

पार – पलीकडे ,वडाच्या भोवतालचा पार

पास – उत्तीर्ण ,परवाना

पात्र – भांडे नदीचे पात्र ,नाटकातील पात्र ,कारणीभूत ,योग्य

पूर – नगर ,पाण्याचा पूर

दंड – शिक्षा काठी ,बाहू

द्वविज – पक्षी ,ब्राह्मण

धड – मानेखालचा शरीराचा भाग अखंड,स्पष्टपणे

धडा – पाठ रिवाज

ध्यान – चिंतन ,समाधी ,भोळसट व्यक्ती

धनी – मालक,श्रीमंत मनुष्य

 अभंग – न भंगलेला ,काव्यरचनेचा एक प्रकार

  अंतर – मन,भेद,लांबी

  अनंत – अमर्याद परमेश्वर

   आस – इच्छागाडीच्या दोन चाकांना जोडणारा कणा

 ऋण – कर्ज,उपकार,वाजबाकीचे चिन्ह

   ओढा – मनाचा कल,पाण्याचा लहान ओघ

   अंक – मांडी,आकडा

 अंग – शरीर,भाग ,बाजू

   अंबर – आकाश,वस्त्र

भाव – भक्ती किंमत ,दर भावना

भेट – नजराणा ,भेटणे

माया – ममता ,धन,कपडा शिवताना कडेने सोडलेली जागा

मान – मोठेपणा शरीराचा एक भाग

माळ – फुलांची माळ,ओसाड जागा

वर – आशीर्वाद ,वरची दिशा ,ज्याचे लग्न ठरले आहे असा पुरुष

वल्ली – वेल स्वच्छंद माणूस

वाणी – उद्गार ,व्यापारी ,एक सरपटणारा किडा

वार – दिवस ,घाव

वात – वारा विकार ,दिव्याची वात

वारी – पाणी ,यात्रा ,नियमित फेरी

वाली – रक्षण कर्ता ,एका वानराचे नाव

विभूती – पुण्यपुरुष ,भस्म ,अंगारा रक्षा

सुमन – फूल ,पवित्र मन

सूत – धागा सारथी

हार – पराभव ,फुलांचा हार

कळ – भांडणांचे कारण ,गुप्त किल्ली,वेदना

 कर – हात किरण ,सरकारी सारा

 कर्ण – कान,महाभारतातील योद्धा ,त्रिकोणातील काटकोनासमोरील बाजू

काळ – वेळ यम ,मृत्यू

गार – थंड ,बर्फाची गोटी

घाट – डोंगरातील रस्ता नदीच्या पायऱ्या

चिरंजीव – मुलगा,दीर्घायुषी

जलद – ढग ,लवकर

जात – प्रकार,समाज

जीवन – आयुष्य,पाणी

जोडा – जोडपे,बूट

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top