कीटक नावे मराठी माहिती किटक नावे इंग्रजीमध्ये माहिती

कीटकांची नावे मराठी व इंग्रजीमध्ये

कीटकांची नावे मराठी

 मधमाशी

वाळवी

रातकिडा

भुंगा

जळू

ढेकूण

पानविंचू

लीख

  उवा

काजवा

 विंचू

 पिसू

नाकतोडा

  गोम

सरडा

सरडा

बेडूक

गांडूळ

 पा

सोनकिडा

फूलपाखरू

गोगलगाय

कीटकांची नावे मराठी व इंग्रजीमध्ये

 Moth  ( मॉथ )   पतंग

 Housefly  ( हाउस फ्लाय )   माशी

 Dragonfly  ( ड्रैगनफ्लाय )   चतुरकिडा

 Wasp ( वॉस्प )   गांधीलमाशी

Ant  ( अँट )  मुंगी

 Spider  ( स्पाइडर )   कोळीकिडा

 Cockroach   ( कॉक्रोच )   झुरळ

 Mosquito  ( मस्कीटो )  मच्छर  डास

Snail  ( स्नैल )   गोगलगाय

 Butterfly  ( बटरफ्लाय )   फूलपाखरू

 Ladybird  ( लेडीबर्ड )  सोनकिडा

 House Lizard  ( हाऊस लिझर्ड )  पा

 Earthworm  ( अर्थवर्म )   गांडूळ

 Frog   ( फ्रॉग ) बेडूक

 Lizard ( लिझर्ड )   सरडा

 Centipede  ( सेन्टिपीड )  गोम

 Grasshopper  ( ग्रासहॉपर )  नाकतोडा

 Flea ( फ्ली )  पिसू

 Scorpion  ( स्कॉर्पीअन )  विंचू

 Glow-worm ( ग्लो वर्म ) काजवा

   Louse  ( लाउज )  उवा

   Egg of Louse ( एग ऑफ लाउज )  लीख

 Water scorpion ( वॉटर स्कॉर्पीअन )  पानविंचू

  Bedbug  ( बेडबग )  ढेकूण

 Leech  ( लीच )  जळू

  Beetle ( बीटल ) भुंगा

  Cricket  ( क्रिकेट )  रातकिडा

  Termite  टर्माइट  वाळवी

 Honey bee  ( हनी बी )   मधमाशी

कीटकांची नावे मराठी

 मधमाशी

वाळवी

रातकिडा

भुंगा

जळू

ढेकूण

पानविंचू

लीख

  उवा

काजवा

 विंचू

 पिसू

नाकतोडा

  गोम

सरडा

सरडा

बेडूक

गांडूळ

 पा

सोनकिडा

फूलपाखरू

गोगलगाय

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top