वर्गातील वस्तू मराठी व इंग्रजी

वर्गातील वस्तू मराठी व इंग्रजी Classroom Objects In Marathi and English

Ruler   रूलर फूटपट्टी
 Mat   मॅटचटई
 Calendar  कॅलेंडरकॅलेंडर
Tiffin Box टिफिन बॉक्सटिफिनचा डब्बा
Chalk चॉकखडू
Ballpoint pen बॉलपॉइंट पेनबॉलपेन
Compass  कंपास कंपास
 Blackboard ब्लैक्बोर्डकाळा फलक
Greenboard  ग्रीनबोर्ड हिरवा फलक
Map मैपनकाशा
 Clock  क्लॉकघड्याळ
   Desk डेस्कडेस्क,लिहिण्यासाठीचे उतरते मेज
Chair चेरखुर्ची
  Globe  ग्लोब पृथ्वीचा गोल
   Calculator कैल्क्युलेटरगणकयंत्र
 Books   बुक्स पुस्तके
 Table   टेबलटेबल,मेज
School Bag स्कूल्बैगशाळेचे दप्तर
Notebook   ( नोट्बुकवही
 Scotch tape  स्काच्टेपचिकट टेप
Scissors  सिज़र्ज़ कात्री
Pencil Box  पेन्सिल बॉक्स पेन्सिलचा डब्बा
Glue (ग्लू  गोंद
 Magnifying Glass  मैग्नीफाइंग ग्लासकाचेचे भिंग
Computer  कम्प्युटर संगणक
.Highlighter हायलाइटर हायलाइटर
Clipsक्लिप्सक्लिप्स,पिन्स
Compassकंपास वर्तुळ काढण्याचे साधन
Pencil Sharpenerपेन्सिल शार्पनरपेन्सिलला धार लावण्याचे साधन
Set Square  सेट स्क्वेर त्रिकोणी गुण्या
 Slate  स्लेटपाटी
Pencil  पेन्सिलपेन्सिल
 Colour Pencils कलर पेन्सिल्सरंगीत पेन्सिल्स
 Eraser   इरैसर खोडरबर
Water Bottleवॉटर बॉटलपाण्याची बाटली
Staplerस्टैपलर कागद इ.एकत्र जोडण्याचे साधन
Staplerस्टैपलर कागद इ.एकत्र जोडण्याचे साधन

Ruler   रूलर   फूटपट्टी

 Mat   ( मॅट )  चटई

 Calendar  ( कॅलेंडर ) दिनदर्शिका

Tiffin Box ( टिफिन बॉक्स )  टिफिनचा डब्बा

Chalk ( चॉक ) खडू

Ballpoint pen ( बॉलपॉइंट पेन ) बॉलपेन

Compass  ( कंपास ) होकायंत्र

 Blackboard ( ब्लैक्बोर्ड ) काळा फलक

 Greenboard  ( ग्रीनबोर्ड )  हिरवा फलक

   Map ( मैप नकाशा

  Clock ( क्लॉक )  घड्याळ

   Desk ( डेस्क ) डेस्क,लिहिण्यासाठीचे उतरते मेज

  Chair ( चेर खुर्ची

  Globe  ( ग्लोब पृथ्वीचा गोल

   Calculator ( कैल्क्युलेटर गणकयंत्र

 Books  ( बुक्स )  पुस्तके

 Table  ( टेबल )  टेबल,मेज

School Bag ( स्कूल्बैग )  शाळेचे दप्तर

Notebook   ( नोट्बुक )  वही

 Scotch tape  ( स्काच्टेप ) चिकट टेप

Scissors  ( सिज़र्ज़ )  कात्री

Pencil Box  ( पेन्सिल बॉक्स ) पेन्सिलचा डब्बा

Glue ( ग्लू  )  गोंद

 Magnifying Glass  ( मैग्नीफाइंग ग्लास )  काचेचे भिंग

Computer  ( कम्प्युटर )  संगणक

Highlighter  ( हायलाइटर )  हायलाइटर

Clips ( क्लिप्स ) क्लिप्स,पिन्स

Compass ( कंपास ) वर्तुळ काढण्याचे साधन

Pencil Sharpener ( पेन्सिल शार्पनर ) पेन्सिलला धार लावण्याचे साधन

Set Square  ( सेट स्क्वेर )  त्रिकोणी गुण्या

 Slate  ( स्लेट )  पाटी

Pencil  ( पेन्सिल )  पेन्सिल

 Colour Pencils ( कलर पेन्सिल्स )  रंगीत पेन्सिल्स

Eraser  ( इरैसर )  खोडरबर

Water Bottle ( वॉटर बॉटल )  पाण्याची बाटली

Stapler ( स्टैपलर ) कागद इ.एकत्र जोडण्याचे साधन

Stapler ( स्टैपलर ) कागद इ.एकत्र जोडण्याचे साधन

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top