भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमात घटना दुरुस्ती संबंधित तरतुदी आहेत.

भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमात घटना दुरुस्ती संबंधित तरतुदी आहेत. भारतीय संविधानामध्ये घटनादुरुस्ती मध्ये बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप असे से बदल आणि सुविधा दिलेली असते त्यामुळे त्याला घटना दुरुस्ती असं म्हटलं जातं.

त्यामध्ये भारतीय घटना दुरुस्तीची ही एक सोपी आणि अवघड ही पद्धत नाही त्यामुळे दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हटलं तर ही भारतीय घटना दुरुस्ती ही खूप बेस्ट असे घटना दुरुस्ती आहे त्यामुळे घटना दुरुस्ती तरतुदी संविधानाला धरून असल्यामुळे घटनादुरुस्तीचे सर्व अधिकार आणि घटनादुरुस्तीच्या पद्धती ही बदल करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत

तर यावरती संसदेला गट नंबर रस्त्याच्या कोणतेही बदल करणे कल म्हणे अधिकार दिलेले आहेत त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संसद घटना दुरुस्तीच्या आधारेच्या मूलभूत संरचनामध्ये बदल केलेला असतो आणि ते बदल करून जी घटना दुरुस्ती काढले गेलेले असतील त्यामुळे जे घटना दुरुस्तीच्या आधारे जे दुरुस्ती करता येते .

आणि त्या घटनेच्या आधारे संसदेचे बहुमत खूप महत्त्वाचे ठरतं आणि बहुमत आणि मूलभूत हक्क घटनादुरुस्ती आहे खूप महत्त्वाचे ठरले गेलेले असतात. घटना दुरुस्तीच्या आधारे एक महत्वाचं जे गोष्टीचे तरतूद म्हणजे हे संविधांमध्ये बदल करणे आणि बदल होणं खूप महत्त्वाचा आहे.

ज्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे साध्या बहुमत आणि सौंसदेचे बहुमत असे विविध बदलत्या काळाची गरज ओळखून जी बदल केले जातात आणि कलमंदोरे राज्यघटनेच्या दुरुस्तीद्वारे जे बदल घडवून आणले जातात त्यामुळे जी कलम आहेत संस्थेच्या आधारे आपल्या सर्वांच्या मदतीने जे बदल घडवून आणले जातात.

आणि हे बदल खूप महत्त्वाचे ठरतात आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने बदल घडून येणे बदल का घडलं हे खूप महत्त्वाचं ठरतं आपण नादुरुस्ती खूप महत्त्वाची मानली गेलेले आहे आणि घटना दुरुस्तीच्या आधारे प्रत्येकाला कायदा आणि सुव्यवस्था महत्वाची ठरली गेलेली आहे. प्रत्येकाचा जो घटनेचा कालावधी असतो.

घटना दुरुस्ती असते तर खूप महत्त्वाचे असते भारतीय संविधानाने घटनादुरुस्ती हे खूप महत्त्वाच्या घटना दुरुस्ती ठरवून दिलेले आहेत आणि घटना दुरुस्तीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार आणि दुरुस्तीचे अधिकार

हे भारतीय संविधानाने कलम 20 मधील 368 मध्ये संसदेला घटना दुरुस्तीचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत त्यामुळे भारतातील घटना दुरुस्तीची पद्धत खूप सोपी आणि खूप महत्त्वाचे ठरले आहे अधिकार आणि मूलभूत हक्क संरचनांमध्ये बदल करण्याचे सुद्धा खूप अधिकार आहेत आणि त्यामध्ये नाही वडा करण्याचे अधिकार हे दिले गेलेले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top