86 वी घटना दुरुस्ती कोणत्या वर्षी झाली 86 वी घटना दुरुस्ती केव्हा झाली.

86 वी घटना दुरुस्ती कोणत्या वर्षी झाली. घटना दुरुस्ती हा 2002 च्या काळामध्ये एक घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली होती या घटना दुरुस्तीच्या आधारे हा कायदा होता की 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना माझे मोफत आणि सत्तेचे शिक्षण देणे.

हे या या 80 व्या घटनादुरुस्तीच्या कायद्यांमध्ये ही शक्तीचं शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्यांना लहान वयोगटांमध्ये होणं 6 ते 14 वर्षे मुलांना होणं घटनादुरुस्तीचा जो कायदा होता तो कायदा मोठ्या प्रमाणावर ते व्यवस्थित आणि चांगलं होता घटना दुरुस्तीच्या आधारे जे कायद्याचे उल्लंघन करून मोफत आणि सत्तेचे शिक्षण देणं खूप महत्त्वाचं ठरलं गेलेलं होतं.

लहान वय गटाच्या मुलांना शिक्षण हे हक्काचं असावं आणि हे शिक्षण प्रत्येक लहान मुलांना मिळावा यासाठी राज्यघटनेमध्ये ज्या दुरुस्ती केलेल्या होत्या आणि ती घटना दुरुस्ती खूप महत्त्वाचे ठरले गेलेली होती राज्यघटना ही बदलणे खूप गरजेचं नाही पण जे कायदा आहेत .

कलम आहेत त्या कलमांच्या आधारे ज्या घटना ज्या तरतुदी दिलेल्या आहेत त्या तरतुदी पार पडू नको महत्त्वाचा आहे प्रत्येक लहान मुलाला त्यांचं हक्काचे शिक्षण हे मुक्तपणे मोफत असावं आणि सत्तेचा असावा यासाठी प्रत्येकाला 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येकाला शिक्षण हे मोफत दिले गेले होते.

आणि कलम 21 नुसार शिक्षणाचा हक्क त्यांना प्रदान करण्यात आलेला होता शिक्षणाच्या आधारे प्रत्येकाला कायद्याचं कलमे आढळून येण्यासाठी कायदा वर्षभर प्रत्येकासाठी खूप महत्त्वाचा ठरला गेलेला होता कायदा खूप महत्त्वाचा घटना दुरुस्तीच्या आधारे होत असतो .

त्यामुळे कायद्याच्या आधारे आपल्या सर्वांना शिक्षण हे खूप हक्काचं आणि सत्तेचा असणं खूप गरजेचं होतं.@ 86 वी घटना दुरुस्ती केव्हा झाली.

86 वी घटनादुरुस्ती ही घटनेच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ते सर्व शिक्षण सक्तीचा आणि हक्काचा होण्यासाठी 21 व्या कलमांमध्ये 21 एक नवे कलम जोडण्यात आलं आणि त्यानुसार सहा वर्ष वयोगट आणि 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेला होता.

आणि या वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण दिन दिलं गेलेलं होतं या 86 व्या घटना दुरुस्तीने सक्तीचे शिक्षण मोफत मानलं गेलेलं होतं आणि शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे असल्यामुळे घटनादुरुस्तीच्या आधारे सर्वांना खूप महत्त्वाचा कायदा आणि कलम मान्यता आलेलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top